ARYTMIA SERCA

(Patrz: ARTERIOSKLEROZA, DEPRESJA, STRES)